Bài viết đã lưu

👉 Sử dụng Công cụ tải ISO Windows 10, 11 từ Microsoft ngay tại đây, đã cập nhật ver 23H2 - 22631.2861.
⚠️ Sử dụng MAS 2.6 để kích hoạt được bản quyền Windows và Office.
📢 Xem ngay Tổng hợp cách bỏ qua yêu cầubỏ qua đăng nhập tài khoản Microsoft cài Windows 11.
❗Chú ý: Các bản Ghost Win 11 bởi Quang Huy Blog đều được bỏ qua yêu cầu TPM 2.0 và Secure Boot.

Tổng hợp file cài đặt phần mềm

Trang này mình tổng hợp các file cài đặt chương trình cập nhật từng năm. Bạn ấn từng TAB một để xem nhé!

Phiên bản Windows Link download 32bit Link download 64bit
Windows 10 1507
Windows 10 1511
Windows 10 1607
Windows 10 1703
Windows 10 1709
Windows 10 1803
Windows 10 1809
Windows 10 1903
Windows 10 1909
Windows 10 20H1
Windows 10 20H2
Windows 10 21H1
Windows 10 21H2
Windows 10 22H2
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 No_Data
Windows 10 LTSB 2015
Windows 10 LTSB 2016
Windows 10 LTSC 2019
Windows 10 LTSC 2021
Windows 11 21H2 No_Data
Windows 11 22H2 No_Data
Windows 11 23H2 No_Data
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 23H2 No_Data
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 22H2 No_Data
Windows 7
Windows 8 & 8.1 8-32bit:
8-64bit:
8.1-32bit:
8.1-64bit:
Windows Server 2011 No_Data
Windows Server 2012 No_Data
Windows Server 2016 No_Data
Windows Server 2019 No_Data
Windows Server 2022 No_Data

Ghost Spectre Windows 11 Superlite Version 2024 (ISO Update)

Chuyển hướng
Nhấn để chuyển hướng: Autodesk AutoCAD 2007-2024
Nhấn để chuyển hướng: Tải và cài đặt AutoCAD 2025 Full Active
Tất cả các bài hướng dẫn về AutoCAD nằm ở trong đường dẫn này.
Nhấn để chuyển hướng: Adobe Multilingual CC 2017 - 2023
Nhấn để chuyển hướng: Adobe Multilingual CC 2024
File chặn host adobe: Download
Cách chặn host: Copy các host trong file code_host_adobe.txt dán vào file hosts ở đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Hoặc copy hết đoạn code dưới thay vào file hosts:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
#    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#	127.0.0.1    localhost
#	::1       localhost

127.0.0.1 192.150.14.69
127.0.0.1 192.150.18.101
127.0.0.1 192.150.18.108
127.0.0.1 192.150.22.40
127.0.0.1 192.150.8.100
127.0.0.1 192.150.8.118
127.0.0.1 199.7.52.190
127.0.0.1 199.7.52.190:80
127.0.0.1 199.7.54.72
127.0.0.1 199.7.54.72:80
127.0.0.1 209-34-83-73.ood.opsource.net
127.0.0.1 209.34.83.67
127.0.0.1 209.34.83.67:43
127.0.0.1 209.34.83.67:443
127.0.0.1 209.34.83.73
127.0.0.1 209.34.83.73:43
127.0.0.1 209.34.83.73:443
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 3dns-5.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.de
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.de
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.de
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.de
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.de
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.de
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.de
127.0.0.1 adobe.activate.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 cmdls.adobe.com
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 crl.verisign.net.
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.de
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.de
127.0.0.1 ims-na1-prprod.adobelogin.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na2m-stg2.licenses.adobe.com
127.0.0.1 na4r.services.adobe.com
127.0.0.1 ocsp.spo1.verisign.com
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 practivate.adobe.
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.de
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 prod-rel-ffc-ccm.oobesaas.adobe.com
127.0.0.1 s-2.adobe.com
127.0.0.1 s-3.adobe.com
127.0.0.1 tss-geotrust-crl.thawte.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip100.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip101.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip102.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip103.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip104.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip105.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip106.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip107.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip108.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip109.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip110.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip111.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip112.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip113.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip114.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip115.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip116.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip117.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip118.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip119.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip120.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip121.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip122.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip123.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip124.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip125.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip30.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip31.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip32.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip33.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip34.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip35.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip36.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip37.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip38.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip39.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip40.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip41.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip42.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip43.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip44.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip45.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip46.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip47.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip48.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip49.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip50.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip51.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip52.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip53.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip54.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip55.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip56.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip57.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip58.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip59.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.de
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip61.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip62.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip63.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip64.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip65.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip66.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip67.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip68.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip69.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip70.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip71.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip72.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip73.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip74.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip75.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip76.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip77.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip78.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip79.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip80.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip81.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip82.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip83.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip84.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip85.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip86.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip87.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip88.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip89.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip90.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip91.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip92.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip93.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip94.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip95.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip96.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip97.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip98.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip99.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 assets.adobedtm.com
127.0.0.1 4vzokhpsbs.adobe.io
127.0.0.1 69tu0xswvq.adobe.io
127.0.0.1 5zgzzv92gn.adobe.io
127.0.0.1 dyzt55url8.adobe.io
127.0.0.1 gw8gfjbs05.adobe.io
127.0.0.1 18.207.85.246
127.0.0.1 dxyeyf6ecy.adobe.io
127.0.0.1 1hzopx6nz7.adobe.io
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 p13n.adobe.io
127.0.0.1 ic.adobe.io
127.0.0.1 52.6.155.20
127.0.0.1 52.10.49.85
127.0.0.1 23.22.30.141
127.0.0.1 34.215.42.13
127.0.0.1 52.84.156.37
127.0.0.1 65.8.207.109
127.0.0.1 3.220.11.113
127.0.0.1 3.221.72.231
127.0.0.1 3.216.32.253
127.0.0.1 3.208.248.199
127.0.0.1 3.219.243.226
127.0.0.1 13.227.103.57
127.0.0.1 34.192.151.90
127.0.0.1 34.237.241.83
127.0.0.1 44.240.189.42
127.0.0.1 52.20.222.155
127.0.0.1 52.208.86.132
127.0.0.1 54.208.86.132
127.0.0.1 63.140.38.120
127.0.0.1 63.140.38.160
127.0.0.1 63.140.38.169
127.0.0.1 63.140.38.219
127.0.0.1 wip.adobe.com
127.0.0.1 adobeereg.com
127.0.0.1 18.228.243.121
127.0.0.1 18.230.164.221
127.0.0.1 54.156.135.114
127.0.0.1 54.221.228.134
127.0.0.1 54.224.241.105
127.0.0.1 100.24.211.130
127.0.0.1 162.247.242.20
127.0.0.1 wip1.adobe.com
127.0.0.1 wip2.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip4.adobe.com
127.0.0.1 3dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 199.232.114.137
127.0.0.1 bam.nr-data.net
127.0.0.1 practivate.adobe
127.0.0.1 ood.opsource.net
127.0.0.1 crl.verisign.net
127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
127.0.0.1 genuine.adobe.com
127.0.0.1 www.adobeereg.com
127.0.0.1 www.wip.adobe.com
127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
127.0.0.1 1b9khekel6.adobe.io
127.0.0.1 adobe-dns-01.adobe.com
127.0.0.1 adobe.demdex.net
127.0.0.1 adobe.tt.omtrdc.net
127.0.0.1 adobedc.demdex.net
127.0.0.1 adobeid-na1.services.adobe.com
127.0.0.1 assets.adobedtm.com
127.0.0.1 auth-cloudfront.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 auth.services.adobe.com
127.0.0.1 cai-splunk-proxy.adobe.io
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cc-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com
127.0.0.1 cclibraries-defaults-cdn.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 cn-assets.adobedtm.com.edgekey.net
127.0.0.1 crlog-crcn.adobe.com
127.0.0.1 crs.cr.adobe.com
127.0.0.1 edgeproxy-irl1.cloud.adobe.io
127.0.0.1 ethos.ethos02-prod-irl1.ethos.adobe.net
127.0.0.1 geo2.adobe.com
127.0.0.1 lcs-cops.adobe.io
127.0.0.1 lcs-robs.adobe.io
127.0.0.1 pv2bqhsp36w.prod.cloud.adobe.io
127.0.0.1 services.prod.ims.adobejanus.com
127.0.0.1 ssl-delivery.adobe.com.edgekey.net
127.0.0.1 sstats.adobe.com
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net
127.0.0.1 stls.adobe.com-cn.edgesuite.net.globalredir.akadns.net
127.0.0.1 use-stls.adobe.com.edgesuite.net
127.0.0.1 9ngulmtgqi.adobe.io